Przepisy dotyczące chemii

 

Do niedawna wszystkie minilaby bazowały na wykorzystaniu chemii fotograficznej. Pomimo, że chemia ta sprzedawana jest w zamkniętych pojemnikach i  używana w automatycznym procesie w minilabach podlega tym samym przepisom co inne chemikalia. Chcą ją stosować należy dostosować się do obowiązujących przepisów.

 

Oto wymagania dotyczące zakładów fotograficznych:
 

 • należy posiadać aktualne karty charakterystyki (karty udostępnia sprzedawca produktu)
   
 • zakład ma obowiązek  zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej określone w kartach charakterystyk
   
 • zakład fotograficzny musi posiadać zgodę na wytwarzanie odpadów chemicznych - więcej na ten temat przewodnik dla przedsiębiorcy
   
 • zakład powinien posiadać umowę z specjalistyczną firmą z zakresu odbioru odpadów fotograficznych (na rynku fotograficznym takimi firmami są Argo Film i PMS Bartnicki)
   
 • raz w roku do 15 marca należy złożyć zeznanie o ilości wytwarzanych odpadów Marszałkowi Województwa (za niezłożenie zeznania może być wymierzona kara 10 tyś zł). Zeznanie przygotowuje się w oparciu o karty ewidencji odpadów.
   
 • odpady kaucjonowane należy przekazywać do firm wskazanych przez dostawcę

 

Sprzedawca produktu niebezpiecznego dla środowiska ma obowiązek pobrać kaucję za opakowanie, która jest zwracana po przekazaniu pustego już opakowania wyspecjalizowanej firmie. Na rynku fotograficznym firmami odbierającymi opakowania kaucjonowane są firmy Argo Film i PMS Bartnicki. Sprawy te reguluje ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowychz 11 maja 2001 z późniejszymi zmianami -  w art.10-tym.

 

Przepisy te dotyczą nie tylko niebezpiecznych produktów w z dziedziny fotografii ale całą branżę chemiczną. Oto przykład największego polskiego producenta odczynników chemicznych - POCH Gliwice

 

Kontakt do nas