Warunk sprzedaży

 

1. Niniejsze, Ogólne Warunki Sprzedaży towarów firmy TETENAL Polska Spółka z o.o. w Katowicach (zwanej dalej TETENAL) określają zasady zawierania umów kupna-sprzedaży oraz zasady wykonywania reklamacji przez Kupującego, który a) osobiście odebrał zakupiony towar z magazynu TETENAL; b) otrzymał go za pośrednictwem przewoźnika w miejsce przez siebie wskazane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź też; c) został mu on wydany przez uprawnionego pracownika TETENAL.


2. Umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Kupującego zamówienia, które nastąpić może telefonicznie, drogą mailową, faksową lub za pośrednictwem internetowej platformy zamówień TETENAL Pulpit Kontrahenta. Potwierdzenie realizacji zamówienia nie wymaga potwierdzenia przez TETENAL.


3. Zamówienie powinno określać rodzaj i ilość towaru, dokładny adres miejsca dostawy oraz wszelkie niezbędne dane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.


4. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowość, kompletność oraz prawdziwość danych przekazywanych w związku ze składaniem zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z podania przez Kupującego niedokładnych, niekompletnych bądź nieprawdziwych danych.


5. Koszty dostawy zakupionego towaru ponosi Kupujący. W razie nieodebrania przesyłki przez Kupującego zostanie on obciążony pełnymi kosztami dostawy, w tym także opłatami związanymi z odsyłaniem bądź ponownym dostarczeniem przesyłki.


6. Termin realizacji wysyłki dla materiałów eksploatacyjnych wynosi 2 dni robocze od złożenia zamówienia, zaś termin dostaw urządzeń ustalany będzie indywidualnie, przy czym oba terminy stanowią jedynie gwarancję, iż TETENAL podejmie wszelkie możliwe starania, by dokonać dostawy do tej daty lub w przybliżonym terminie. TETENAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy.


7. Faktura VAT, bądź inne dokumenty dostawy wystawione przez TETENAL dołączone będą każdorazowo do wysyłanego towaru; dokumenty znajdują się w przezroczystej kopercie na zewnątrz opakowania.


8. Kupujący jest zobowiązany do zbadania stanu przesyłki z chwilą jej dostawy przez kuriera/spedytora, zaś w razie stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, a zwłaszcza wypełnienia protokołu uszkodzeń dostarczanego przez przewoźnika i w jego obecności.


9. Kupujący, pod rygorem utraty prawa do reklamacji zamówienia, zobowiązany jest do weryfikacji otrzymanej dostawy pod kątem ilościowym i rodzajowym tak w zakresie tożsamości towaru, jak i jego ilości z informacjami zawartymi na fakturze, bądź innym dokumencie dostawy, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, do poinformowania o tym fakcie TETENAL nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, co winno nastąpić drogą mailową (na adres: logistyka@tetenal.pl) lub w faksem (nr 32-35.59.113) i być sporządzone w formie zgłoszenia reklamacyjnego, według wzoru do pobrania na dole strony


10. Dokonanie terminowego i formalnie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego jest podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.


11. Wszelkie reklamacje, co do tożsamości, ilości i jakości zakupionego towaru, dokonane po upływie terminów wskazanych w pkt.10 nie będą uwzględniane, przy domniemaniu, iż brak reklamacji w wyżej skazanym terminie jest równoznaczny z brakiem jakichkolwiek zastrzeżeń.


12. W razie, gdyby ukryta wada towaru ujawniła się później niż w terminie wskazanym w pkt. 10 Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie TETENAL w trybie wspomnianym w pkt. 10.
 

 

Kontakt do nas